AVG/Algemene voorwaarden

 • De gewichtsconsulent is gehouden te handelen conform de regels van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).
 • De cliënt verplicht zich middels intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de gewichtsconsulent te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich zowel bij een groeps- al een individuele afspraak, tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De consulten zijn alleen op de afgesproken dagen en tijdstippen.
 • Behoud-programma: Na het behalen van het definitieve streefgewicht biedt de gewichtsconsulent aan om op controle te blijven voor 50% van het normale weektarief. Bij een gewichtstoename van meer dan 2 kilo wordt het normale tarief weer in rekening gebracht.
 • De gewichtsconsulent zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij controle van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle.
 • Met het ondertekenen van de overeenkomst verleent de cliënt toestemming aan de gewichtsconsulent voor het verrichten van handelingen, bewaren en doorgeven van de nodige gegevens (huisarts en zorgverzekering).
 • De gewichtsconsulent verwijst de cliënt door naar een collega (therapeut) of een arts, indien haar behandeling niet geëigend of toereikend is. In de praktijk zal dit vaak de huisarts of therapeut zijn voor nader onderzoek of doorverwijzing.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk om deze verwijzing op te volgen.
 • De gewichtsconsulent is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de begeleiding kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de gewichtsconsulent voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De cliënt betaalt contant of via een overschrijving. Daarna ontvangt de cliënt na 5 consulten de declaratienota, die de cliënt zelf op kan sturen naar de zorgverzekering.
 • Voor eventuele klachten over de begeleiding kan de cliënt zich in eerste instantie wenden tot de gewichtsconsulent zelf.
 • Mocht de gewichtsconsulent en de cliënt er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Beroepsvereniging Gewichtsconsulent Nederland.

Afvallen doe je zelf en voor jezelf, je bent zelf verantwoordelijk!